top of page

הצהרת בריאות וטופס השתתפות

נא להשלים ת הפרטים על מנת להשתתף בתוכנית

מגדר
האם את/ה סובל מבעיה רפואית, מחלה, אלגיה או מגבלה פיזית

הנני מתחייב להודיע לצוות מיידית על כל מחלה/מגבלה/אלרגיה/בעיה בריאותית אשר מתגלה במהלך הפעילות. הנני מודע לכך  כי חוסר גילוי יכול לסכן את המשתתף, ו/או משתתפים אחרים בפעילות. יש להתייעץ עם הצוות ורופא המשפחה טרם השתתפות  בפעילות. 

תנאים כלליים: 

המשתתף, אשר פרטיו רשומים בטופס הצטרפות זה (המשתתף) מבקש בזאת להשתתף בפעילות של משמר הצלה ימי (ע"ר)  (הפעילות והעמותה). השתתפותו של המשתתף בפעילות כפופה לתנאים הבאים: 

1. המונח "תביעה" מכיל בתוכו כל הליך משפטי, או מעין משפטי, תלונה, קובלנה, דרישה כספית או שאינה כספית. 

2. ידוע לי כי הפעילות כרוכה בפעילות גופנית ומאמץ פיזי, שחייה בים בתנאי מזג אוויר שונים ומגע עם ציוד הצלה, ולפיכך  יכולה להיות מסוכנת לבריאות ולחיי אדם. 

3. הנני מתחייב לציית להוראות והנחיות הבטיחות של הצוות, מצילים, שילוט וכל דין. 

4. הנני מוותר בזה על כל תביעה כנגד העמותה ו/או חבריה ו/או ועד הניהול שלה, ו/או כל מי מטעמה בקשר להשתתפותו של  המשתתף בפעילות. 

5. הנני מסכים כי השתתפות המשתתף בפעילות הינה כפופה לשיקול דעתה המלאה של העמותה והצוות, וכי העמותה רשאית  להפסיק את השתתפות המשתתף בפעילות בכל זמן ומכל סיבה, ללא דרישה לספק נימוקים לכך. השתתפות המשתתף  בפעילות אינה מקנה כל זכות להשתתף בכל פעילות אחרת או נוספת של העמותה. 

6. הנני מודע לכך כי העמותה הינה עמותה רשומה, וכי הצטרפות לפעילות אינה מקנה כל זכות בקשר לעמותה, ובכלל זה  חברות בעמותה. 

7. במקרה שהמשתתף הינו קטין, תנאים אלה יחולו על החתום מטה ועל המשתתף. 

8. תנאים אלה כפופים לדיני מדינת ישראל. לבתי משפט בתל אביב יפו תהיה הסמכות הבלעדית בקשר לכל עניין העולה  מתנאים 

אלה, ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר. 

9. אני מסכים ומאשר בזאת כי העמותה תהיה רשאית לעשות שימוש ולפרסם את תמונות המשתתפים בפעילות, ו/או בשמם  ו/או בגילם של המשתתפים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה, לרבות לצורך פרסום באמצעי תקשורת ו/או  ברשתות חברתיות מקומיות ובינלאומיות, באתר האינטרנט של העמותה, אתרי מידע חברתיים וכל חומר פרסומי ותקשורתי  של משמר הצלה ימי (ע"ר). כמו כן אני מסכים ומאשר כי הקטין ו/או כל מי מטעמו לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או תמלוגים  בקשר עם האמור לעיל, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

10. המועמד מאשר בזאת כי כל זכויות הקניין הרוחני השייכות ל- ILSF בתאריך זה, וכל הזכויות בכל מה שיפותח ו/או ייוצר  במהלך התוכנית יהיו שייכות באופן בלעדי אך ורק ל- ILSF ,והמועמד מאשר בזאת כי הוא מקבל על עצמו התחייבות לשייך  לצד הרלבנטי (או, במידה ולא ניתן לבצע שיוך שכזה מכל סיבה שהיא, מוותר בזאת על זכותו לטובת הצד הרלבנטי) לבצע  את כל הצעדים ההכרחיים ולחתום על כל מסמך לטובת שיוך זכויות הקניין הרוחני לצד רלבנטי בכל מה שיפתח או שייצר  במהלך התוכנית. 

11. המועמד מתחייב לשמור בסודיות את האימונים, הטכניקות וכל מסמך או קניין רוחני אשר יסופק לו על ידי ILSF במהלך  התוכנית, ויעשה שימוש בחומרים אלו אך ורק לצרכי התוכנית ומטרות ILSF ,ולא יעשה בהם כל שימוש למטרה מסחרית  ללא אישור כתוב מראש של ILSF. 

12. המועמד מצהיר כי אין מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בתוכנית, וכי לא נדרשת הסכמה מכל מעביד  של המועמד או של צד רלוונטי אחר, ו/או שהסכמה כזו הושגה ותועבר למשמר הצלה ימי (ע"ר) על פי דרישה. 

תודה על ההגשת הטופס!

bottom of page